TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Kallelse – extra årsstämma 2024-04-26

Styrelsen i Trollhättans Fältrittklubb kallar härmed till extra årsstämma i enlighet med beslut taget under ordinarie årsstämma 2024-03-17 då handlingar inte funnits tillgängliga för medlemmar i tid  enligt stadgar samt att alla handlingar inte var klara. Årsstämman kunde därför inte genomföras.

 

Datum:  2024-04-26

Tid:          Kl 18:30

Plats:      Ängens Gård, Trollhättan

 

Närvarande: Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma. Årsmötet är beslutsfört med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Rösträtt: Varje medlem som fyllt 15 år äger en röst om årsavgiften för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Agenda enligt stadgar

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet
 16. Val av ordförande för föreningen
 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)
 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 24. Sammanträdets avslutande.

 

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras på föreningens hemsida senast den 19 april 2024. Handlingar hittar ni här, Handlingar årsmöte